İnsanlığın Beşinci Çağı – Mahmut Esat Bozkurt

0
3446
Robespirre Giyotin Altında
Hakikaten üç ayı biraz geçiyordu ki, bir kurşun darbesiyle çenesi kırılan Robespierre giyotin önünde göründü. Ve başı mukadder sepete düştü! İlk cumhuriyetin başı da düşüyordu. Başarılı ihtilallerin en büyük düşmanı, onu başaran arkadaşların birbirine girmesidir. Danton ve Robespierre, bu iki dost düşman öldükleri gün çoluk çocuklarına miras olarak birer kopuk başla, birer de kanlı gömlek bıraktılar. O kadar! Fakat ileride göreceğiz ki, bu feragat yabana gitmeyecektir. Danton’la Robespierre’in kanlı gömlekleri, düşen Cumhuriyetin her kalkınma hareketinde birer bayrak olacak ve dava Fransa’da değil, dünyanın her yanında bu bayraklar altında yeniden zafere ulaşacaktır.
Karl Marx
Karl Marx da büyük feragat örneklerindendir… Ortaya attığı sosyalist davası uğrunda hapishanelere düştü. Kaçtı, Sürgünden sürgüne koştu. Fransa’ya gitti. Almanya’nın müdahalesi üzerine Fransa’yı terke mecbur oldu. Belçika’ya geçti. İşçi hareketleri başladı. Orayı da terk ile İngiltere’ye gitti. İngiltere’de barınabildi. Hayatını sıkıntı içinde bitirdi. Gazetelere yazı yazarak geçiniyor, ara sıra da arkadaşı Engels’in yardımına mazhar oluyordu. Bugün Londra’nın bir mezarlığında, başında küçük bir taş olduğu halde, ebedi uykusunda yatıyor.
Bize Göre Beşinci Çağ
Bize göre beşinci çağ, komünizm çağı olmayacak, sıkı bir devletçilik devri olacak ve mutlak eşitlik değil, insanlığın cibilliyetine uygun bir eşitlik çağı başlayacaktır. Bu ihtilalde şüphe yok ki, proleterlerin rolü büyük olacaktır. Görülüyor ki, bizim hak anlamımız, Barnave’la, Jaures’le, K. Marx’la doğrulanmaktadır. Netice şudur: zamanla, mekânla değişmeyen bir hak anlamı yoktur. Bu anlam zamana, mekâna, mesafeye göre değişir.
Tam İhtilal
Bir ihtilal ekonomik alana girmedikçe tam ve olgun anlamıyla ihtilal olamaz diyorduk. Lenin de pek haklı olarak 1905 Rus İhtilaliyle, 1908 İkinci Osmanlı Meşrutiyetini eksik ihtilaller sırasında gösterir. Çünkü bu her iki ihtilal yalnız siyasal alana temas etmişlerdi.
Atatürk’ün Düşüncesi
İhtilal, sosyal ve ekonomik alanlarda ileriye doğru bir yeniliğe de yaratmış ise, bu takdirde halkın maddi durumunda bir gelişme, bir iyilik vardır. Atatürk bu cihetlere çok ehemmiyet verirdi.
Bize Uyan Sistem
Bize her yönden uyan ekonomik politika: Devletçilik, devlet sosyalistliği idi. Bu kabul edildi. Artık iktisadi teşebbüsü devlet ele alacak ve sermayeyi o bulacaktı… Bu politikanın diğer bir önemi de ferdin fert tarafından sömürülmesinin önüne geçecek olan bütün tedbirlerle donatılmış olmasıydı.
Çünkü: Devletin ekonomik hareketlerde şiddetli kontrol yetkisi sömürüyü tepeleyen en keskin bir silahtır. İşte biz tarihimizin, kaderimizin burada en ussal bir verimi olan devletçiliği bu suretle benimsedik. Bu politika bize, hem dışa karşı himayeyi yapacak, hem parayı bulacak, hem bilgiyi getirecek, hem de muhtaç olduğumuz işleri başartacaktır.
Modern Devletin Amacı
Bütün bunlardan sonra, hatırlatmak gerekir ki, modern devletin amacı, kendisini vücuda getiren insan kamusunun manen ve maddeten saadetini temin etmektir. Bu amacı şöyle, kısaca ifade mümkündür: Her şey halk için ve halkla beraber. Bunun içindir ki, Cumhuriyet’in birinci Teşkilatı Esasiyesi’nde, “Hâkimiyet bila kayt ve şart milletindir. İdare usulü halkın bizzat ve bilfiil mukadderatını idari etmesi esasına müstenittir” deniyordu. Türk Cumhuriyeti’nin hareketi ve bütün faaliyeti, kendisini ancak Türk milletinin menfaatleri için ifade etmelidir ve edecektir.
Türk Demokrasisinin Anlamı
Ulus egemenliği, kayıtsız ve şartsız halk egemenliğidir. Bu egemenlik, bu irade, ancak Türk ulusunun, Türk halkının menfaatleri için tezahür ve tecelli eder. Türk demokrasisinin anlamı budur. Türk ihtilalinin verimi olan halkçılık prensibi budur.
Neden İnkılâpçıyız?
İnkılâpçıyız. Evet inkılâpçıyız. Zira hayat devamlı bir değişikliktir. Durmak ölümdür. Yaşamak ve yaşatmak istediğimiz için inkılâpçıyız.
Mahmut Esat Bozkurt
(Derleyen Muasır)
Kaynak:  Mahmur Esat Bozkurt, Atatürk ihtilali, Kaynak yayınları

CEVAP VER